REGULAMIN OBIEKTU


Szanowny Gościu,

będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju wypoczynku Twojego oraz naszych sąsiadów. Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.


Prowadzimy oficjalną działalność w zakresie usług noclegowych.

Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP

i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Opłaty za zakwaterowanie określa „Cennik usług, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen cennikowych

w wybranych okresach, w szczególności w długie weekendy i święta.REZERWACJE

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo (dane w zakładce kontakt) bądź za pośrednictwem portali Booking oraz Airbnb.

W celu dokonania rezerwacji bezpośredniej należy w mailu podać:

-datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu,

-planowaną godzinę przyjazdu,

-liczbę osób  (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek) ,

-imię i nazwisko,

-adres zamieszkania,

-numer telefonu,

-adres email,

-dane do faktury, jeśli będzie wymagana.


Chronimy dane naszych klientów i osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości.


Rezerwacja będzie ważna po potwierdzeniu mailowym i wprowadzeniu terminu w kalendarzu na stronie. W niektórych przypadkach pobieramy zadatek w kwocie 30 % wartości za cały zamówiony pobyt, zgodnie z wcześniejszą umową. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni, kwota zadatku wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.


Przedpłata zwracana jest w całości w przypadku, gdyby nie mogło dojść do realizacji usługi z naszej winy.POBYT

Należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny .


W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego mieszkania, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność rezerwowanego obiektu, uznajemy za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.


Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.


Wydanie kluczy do mieszkania nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej, o ile taka była wymagana.

Informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów, chyba że nastąpiło to z naszej winy. W takim przypadku zwracamy kwotę równą ilości dni do zakończenia rezerwacji


W naszych obiektach obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu, do godz.11.00 w dniu wyjazdu.


Najmując mieszkanie gość określa czas swego pobytu.

Przedłużenia pobytu poza okres wskazany, gość powinien zgłosić właścicielowi do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ostatni dzień pobytu.

Możemy nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.


Goście zobowiązani są do utrzymywania mieszkania w stanie zastanym.

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w pokojach powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.


Osoba wypoczywająca powinna zawiadomić personel lub właścicieli o wystąpieniu szkody lub awarii niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w mieszkaniach nie wolno używać otwartego ognia oraz urządzeń gazowych i zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.


Bezwzględnie zakazuje się palenia papierosów w pokojach


W budynku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.


Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 24.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa wynajmującego mieszkanie na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według stawki wynoszącej 50% ceny doby hotelowej.


Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym mieszkaniu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela i w granicach czasowych określonych tą

zgodą.


W przypadku wyrządzenia szkody, Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub przedstawiciela obiektu.


Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz mieszkanie.

Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.


Za wcześniejsze opuszczenie apartamentu przez Gości, nie wynikające z winy właścicieli obiektu, nie będą zwracane koszty pobytu. Gość nie ma prawa przekazywać użytkowanego przez siebie mieszkania innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.


Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.ZWIERZĘTA

Z reguły zwierzęta niezależnie od rasy i  rozmiaru nie są przez Nas akceptowane. W sporadycznych przypadkach godzimy się na pobyt psa, jednak wymaga to wcześniejszego kontaktu z właścicielem i określenia warunków. Klient przywożący ze sobą zwierze obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby nie zagrażało innym wczasowiczom. Zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Zabraniamy stanowczo pozostawiana zwierząt samych w mieszkaniu. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi jego  właściciel.


PARKOWANIE

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w Sopocie, prosimy o wcześniejsze ustalenie z Nami warunków i możliwości zaparkowania pojazdu. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez personel. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.WYMELDOWANIE

Zdanie klucza odbywa się w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 11:00. Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu. W przypadku stwierdzenia uterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie inne roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

W przypadku zgubienia kluczy do mieszkania goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, gazu, sygnału UPC czy wody.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014r.
ul.Monte Cassino 49 m.6

ul.Monte Cassino 42 m.3

ul.Monte Cassino 42 m.3a

ul.Chrobrego 47/49 m.1

ul.Karlikowska 4 m.3